man Model National Știri

ActiveNews publică traducerea integrală a Legii minorităților naționale adoptată de regimul Zelenski. DOCUMENT

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!

LEGEA
UCRAINEI

Despre
minoritățile naționale (comunitățile) din Ucraina

 

Rada
Supremă a Ucrainei,

reieșind
din interesele poporului ucrainean – ale cetățenilor Ucrainei de toate
naționalitățile în ceea ce privește dezvoltarea unui stat suveran, independent,
democratic, social, de drept,

bazându-se
pe Constituția Ucrainei, Declarația Drepturilor Naționalităților Ucrainei, în
conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Consiliului Europei pentru
protecția minorităților naționale, ale Cartei europene a limbilor regionale sau
minoritare, ale altor tratate internaționale privind drepturile persoanelor care
aparțin minorităților naționale (comunităților) din Ucraina, acordul cu privire
la obligativitatea cărora este dat de Rada Supremă a Ucrainei,

aspirând
la crearea condițiilor adecvate pentru realizarea și protecția drepturilor
tuturor persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) din Ucraina,
pentru păstrarea și dezvoltarea identității lor lingvistice, culturale, etnice,
religioase, pentru asigurarea dezvoltării lor depline ca parte a societății
ucrainene,

respectând
diversitatea culturală și încurajând dialogul intercultural cu scopul de a
dezvolta înțelegerea reciprocă, respectul reciproc și cooperarea între toate
persoanele care locuiesc în limitele teritoriului Ucrainei, indiferent de
apartenența etnică, culturală, lingvistică sau religioasă a acestora,

asigurând
egalitatea cetățenilor Ucrainei, indiferent de originea etnică a acestora,

consolidând
națiunea ucraineană,

adoptă
prezenta Lege cu scopul stabilirii particularităților relațiilor sociale
privind asigurarea realizării drepturilor și libertăților persoanelor
aparținând minorităților (comunităților) naționale din Ucraina.

Capitolul
I. PARTEA GENERALĂ

Articolul 1.
Conceptul de minoritate națională (comunitate)

1.
Minoritatea națională (comunitatea) a Ucrainei (denumită în continuare
minoritate națională (comunitate)) este un grup permanent de cetățeni ai
Ucrainei care nu sunt etnici ucraineni, trăiesc în mod tradițional pe
teritoriul Ucrainei, în limitele frontierelor ei recunoscute la nivel
internațional, uniți prin trăsături comune de ordin etnic, cultural, istoric,
lingvistic și/sau religios, sunt conștienți de apartenența lor la aceasta,
manifestă dorința de a păstra și de a-și dezvolta identitatea lingvistică,
culturală, religioasă.

Minoritățile
naționale (comunitățile) sunt părți componente, integrate și organice ale societății
ucrainene.

Articolul 2. Legislația privind
statutul juridic al persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților)

1. Legislația
cu privire la statutul juridic al persoanelor aparținând minorităților
naționale (comunităților), este formată din Constituția Ucrainei, prezenta
lege, alte legi, precum și acorduri internaționale ale Ucrainei, acordul cu
privire la obligativitatea cărora este dat de Rada Supremă a Ucrainei.

2.
Dacă printr-un tratat internațional al Ucrainei, acordul cu privire la
obligativitatea cărora este dat de Rada Supremă a Ucrainei, stabilește alte norme
decât cele care sunt prevăzute de prezenta lege atunci se aplică normele
tratatului internațional.

Articolul 3. Garanții de stat în
sfera realizării și/sau protecției drepturilor cetățenilor ucraineni care
aparțin minorităților naționale (comunităților)

1.
Statul garantează cetățenilor Ucrainei care aparțin minorităților
(comunităților) (în continuare – persoane aparținând minorităților naționale
(comunităților)), drepturile prevăzute de articolul 5 din prezenta lege.

2.
Implementarea politicii de integrare de către stat presupune abținerea de la
politici și practici de asimilare a persoanelor aparținând minorităților
naționale (comunităților), împotriva voinței lor și protejarea acestor persoane
de orice acțiuni care vizează o astfel de asimilare.

3.
Statul garantează persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților),
protejarea drepturilor, libertăților și intereselor lor apărate de lege în
felul determinat de lege.

Articolul
4. Interzicerea discriminării

1.
Persoanele aparținând minorităților naționale (comunităților) sunt egale în
fața legii și au dreptul la protecție juridică egală.

2.
Orice discriminare directă sau indirectă a persoanelor aparținând minorităților
naționale (comunităților) este interzisă.

Nu
sunt considerate discriminare acțiunile care au scop legitim, justificat în mod
obiectiv și care vizează eliminarea inegalității juridice sau faptice în ceea
ce privește posibilitățile de a realiza drepturile și libertățile persoanelor
aparținând minorităților naționale (comunităților).

Capitolul
II

DREPTURILE,
LIBERTĂȚILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSOANELOR APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
(COMUNITĂȚILOR)

Articolul 5. Drepturile,
libertățile și obligațiile persoanelor aparținând minorităților naționale
(comunităților)

1. Cetățenilor
ucraineni, indiferent de originea lor etnică, de apartenența la minoritățile
naționale (comunități) li se garantează drepturi civile, politice, sociale,
economice, culturale și lingvistice egale și libertățile stabilite de
Constituția Ucrainei.

2. O persoană
aparținând unei minorități naționale (comunități), de asemenea are dreptul la:

1) autoidentificare;

2) libertatea
asociațiilor civice și a întrunirilor pașnice;

3) libertate de
exprimare a opiniilor și convingerilor, de gândire, de vorbire, de conștiință și
de religie;

4) participare la
viața politică, economică și socială;

5) utilizarea limbii
minorității naționale (comunității);

6) educație, inclusiv
în limbile minorităților naționale (comunităților);

7) păstrarea
identității culturale a minorității naționale (comunității).

3. Lista drepturilor
persoanelor aparținând  minorităților
naționale (comunităților), definită de partea 2 a acestui articol, nu este
exhaustivă. Acestor persoane li se pot acorda
conform legii alte drepturi și libertăți.

4. O persoană
aparținând unei minorități naționale (comunități) poate exercita drepturile și
se poate bucura de libertățile garantate de prezenta lege, atât individual, cât
și împreună cu alte persoane aparținând minorităților naționale (comunităților),
pe teritoriul Ucrainei.

5. O persoană
aparținând unei minorități naționale (comunități) este obligată să respecte
Constituția Ucrainei și legile Ucrainei, să-și apere suveranitatea de stat și
integritatea teritorială a Ucrainei, să respecte limba, cultura, tradițiile,
obiceiurile, identitatea religioasă ale națiunii ucrainene și ale tuturor
minorităților naționale (comunităților), precum și să promoveze integrarea
minorității naționale (comunității) în societatea ucraineană.

6. Drepturile
și libertățile persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților),
pot fi limitate în conformitate cu legea, dacă o astfel de restricție este
necesară într-o societate democratică.

La
implementarea și/sau protejarea drepturilor și libertăților persoanelor
aparținând minorităților naționale (comunităților), este interzisă
popularizarea sau propaganda statului terorist (stat agresor) și a autorităților
acestuia, a regimului nazist totalitar rus, a simbolurilor invaziei militare a regimului
totalitar nazist rus în Ucraina, a reprezentanților autorităților statului
terorist (statului agresor) și a acțiunilor lor care creează o imagine pozitivă
a statului terorist (stat agresor), justifică sau recunosc ca fiind legitimă
agresiunea armată a Federației Ruse ca stat terorist împotriva Ucrainei,
ocuparea teritoriului Ucrainei.

Articolul 6. Dreptul la autoidentificare

1. Fiecare
cetățean al Ucrainei are dreptul de a decide în mod liber să fie considerat ca
aparținând unei minorități naționale (comunități) (mai multor minorități
naționale (comunități). O astfel de decizie sau exercitare a drepturilor în
acest sens nu ar trebui să aducă prejudicii unei astfel de persoane. Nimeni nu
poate fi obligat să-și declare statutul de persoană aparținând unei minorități
naționale (În cazul în care o persoană trebuie să folosească drepturile
garantate persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), este
suficient să fie exprimată dorința de a folosi aceste drepturi.

2.
Obligarea unui cetățean al Ucrainei, sub orice formă, să-și recunoască
apartenența, refuzul sau schimbarea apartenenței la o minoritate națională (comunitate)
este interzisă.

3.
Un cetățean al Ucrainei are dreptul la propriul prenume, patronim și nume ținând cont de obiceiurile minorității naționale
(comunității) căreia îi aparține.

În cazul în care, conform obiceiurilor minorității
(comunității) naționale căreia îi aparține persoana, prenumele sau patronimicul
nu sunt componente ale numelui, atunci în documentele care atestă identitatea,
confirmă cetățenia ucraineană, statutul special al persoanei, în baza
declarației scrise a persoanei, se indică doar componentele numelui, iar în
certificatul de naștere – numele tatălui și al mamei.

Cetățenii Ucrainei au dreptul de a restabili în
conformitate cu procedura stabilită numele, prenumele și patronimul lor
național.

Articolul 7. Libertatea asociațiilor civice și a întrunirilor pașnice

1. Persoana care
aparține unei minorități naționale (comunități) are dreptul conform legii să
participe la crearea și desfășurarea activităților asociațiilor civice ale
minorităților naționale (comunităților), la întruniri pașnice pentru
implementarea și protejarea drepturilor și libertăților sale, pentru satisfacerea
intereselor publice, inclusiv economice, sociale, culturale, lingvistice,
ecologice și de altă natură, pentru integrarea ei în societatea ucraineană.

2.
Participarea sau neparticiparea unei persoane care aparține unei minorități
naționale (comunități), la o asociație civică a unei minorități naționale
(comunități), nu poate constitui un motiv pentru limitarea drepturilor și
libertăților ei prevăzute de Constituția și legile Ucrainei.

Articolul 8. Libertatea de exprimare a opiniilor și
convingerilor, de gândire, de vorbire, de conștiință și de religie

1. O persoană care
aparține minorității naționale (comunității) are dreptul la libertatea de
respectare și exprimare a opiniilor și convingerilor, de gândire, de vorbire,
de conștiință și de religie.

O persoană aparținând
minorității naționale (comunității) are dreptul să colecteze, să păstreze, să
utilizeze și să difuzeze liber informația în limba minorității sale naționale (a
comunității) oral, în scris sau în alt mod.

2. O
persoană care aparține minorității naționale (comunității) poate să manifeste
orice religie sau să nu manifeste niciuna, poate să oficieze fără piedici în
mod individual sau colectiv culte religioase și ceremonii rituale, poate să desfășoare
activități religioase, poate să creeze organizații religioase în ordinea stabilită
de lege.

Articolul 9.
Participarea la viața politică, economică și socială

1. Persoanele
aparținând minorităților naționale (comunităților) au dreptul de a participa la
alegeri și referendumuri, de a alege și de a fi ales în organele puterii de
stat și în organele locale de autoguvernare, au acces egal la serviciul public
și la serviciul în organele locale de autoguvernare, precum și dreptul la
participare egală la viața economică și socială a țării, inclusiv în ceea ce
privește problemele legate de păstrarea și popularizarea culturii, tradițiilor
și identității minorității naționale (comunității) căreia îi aparțin.

Articolul 10.
Dreptul de a folosi limba minorității naționale (comunității)

1. O persoană
aparținând minorității naționale (comunității) are dreptul la utilizarea liberă
și neîngrădită a limbii minorității sale naționale (comunității) în mod privat
și public, în formă orală și scrisă, în limitele care nu contravin legii.

2. Evenimentele
publice organizate și realizate de persoane care aparțin minorităților
naționale (comunităților) (întâlniri, conferințe, mitinguri, expoziții, cursuri
de formare, seminarii, traininguri, discuții, forumuri, alte evenimente
publice), pot fi desfășurate în limbile minorităților naționale (comunităților)
respective.

3. Evenimente
culturale-artistice, de divertisment și de spectacol, al căror organizator este
o asociație civică a unei minorități naționale (comunități), se pot desfășura
în limba minorității naționale (comunității) respective. Moderarea (conférence) unui
astfel de eveniment poate fi realizată în limba minorității naționale
(comunității) respective. Organizatorul la cererea vizitatorilor
(spectatorilor)acestui eveniment asigură traducerea sincronă sau succesivă a moderării
(conférence) în limba de stat, dacă o astfel de solicitare este primită cu cel
puțin 48 de ore înainte de începerea evenimentului.

Anunțurile, afișele,
alte materiale informative despre evenimentele cultural-artistice și de spectacol
pot fi dublate în limba minorității naționale (comunității) prin decizia organizatorilor
acestora, ținând cont de cerințele prevăzute în părțile trei și cinci ale
articolului 23 din Legea Ucrainei „Cu privire la asigurarea funcționării limbii
ucrainene ca limbă de stat”.

4.
Limbile minorităților naționale (comunităților) pot fi utilizate în mijloacele
de informare în masă (mass-media) conform legii.

Minoritățile
naționale (comunitățile) au dreptul de a crea în conformitate cu legea mijloace
de informare în masă proprii (mass-media).

5. Asupra
producției tipografice editate în limbile minorităților naționale (comunităților)
din fonduri de la bugetele de stat și/sau locale nu se aplică cerința prevăzută
de primul alineat din partea întâi a articolului 26 din Legea Ucrainei „Cu
privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat”.

La
librăriile specializate, create pentru realizarea drepturilor minorităților
naționale (comunităților), cerințele primului alineat din partea a doua a articolului
26 din Legea Ucrainei „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene
ca limbă de stat” nu se aplică.

6.
La cererea unei persoane care aparține minorității naționale (comunității) de a
i se oferi asistență de urgență poate fi folosită limba minorității naționale
(comunității) dacă aceasta este acceptabilă (înțeleasă) pentru părți.

7. În
localitățile în care locuiesc în mod tradițional persoane aparținând
minorităților naționale (comunităților) sau în care astfel de persoane reprezintă
o parte semnificativă a populației, plăcuțele cu denumirile oficiale ale
organismelor de autoguvernare locală, întreprinderilor comunale, executate în
limba de stat, pot fi dublate în limbile minorităților naționale
(comunităților) printr-o hotărâre a consiliilor sătești, comunale, orășenești
respective și se redau în partea dreaptă sau dedesubt.

8. În localitățile în
care locuiesc în mod tradițional persoane aparținând minorităților naționale
(comunităților) sau în care astfel de persoane reprezintă o parte semnificativă
a populației, informațiile de interes general (anunțuri, care, printre altele, conțin o ofertă publică
de încheiere a unui contract, plăcuțe informative, indicatoare, panouri,
mesaje, inscripții și alte informații textuale, vizuale și audio amplasate
public care sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru a informa un număr
nelimitat de persoane despre bunuri, lucrări, servicii, anumite entități
comerciale, funcționari, angajați ai întreprinderilor sau autorităților de
stat, organismelor locale de autoguvernare) sunt dublate în limba minorității
naționale (comunității) printr-o hotărâre a consiliilor sătești, comunale,
orășenești respective.

9.
În localitățile în care locuiesc în mod tradițional persoane care aparțin
minorităților naționale (comunităților) sau în care acestea reprezintă o parte
semnificativă a populației, este permisă distribuirea materialelor electorale în limba de stat și dublate în
limbile minorităților naționale (comunităților).

10.
Particularitățile utilizării limbilor minorităților naționale (comunităților),
în special, dar nu exclusiv, în furnizarea oricăror informații topografice, în comunicarea
cu autoritățile, inclusiv atunci când se acordă asistență de urgență în
localitățile în care locuiesc în mod tradițional persoane care aparțin
minorităților naționale (comunităților) sau în care acestea reprezintă o parte
semnificativă a populației, la cererea acestor persoane și dacă o astfel de
cerere corespunde unor nevoi reale, sunt determinate de metodologia aprobată de
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, care se bazează pe principalele prevederi
ale Convenției Cadru a Consiliului Europei cu privire la protecția
minorităților naționale și ale Cartei europene a limbilor regionale sau
minoritare.

Articolul 11. Dreptul la educație

1. Particularitățile
utilizării limbilor minorităților naționale (comunităților) în procesul
educațional sunt stabilitete de Legea Ucrainei „Cu privire la educație” și de
legile speciale în domeniul specificat.

2.
Statul promovează formarea și perfecționarea cadrelor didactice și științifico-didactice
în domeniul limbilor minorităților naționale (comunităților).

3.
Instituțiile private de învățământ care asigură obținerea studiilor medii
generale complete  pe cheltuiala
persoanelor fizice și/sau juridice, printre altele, cele care au fost fondate
de societăți culturale naționale și de reprezentanți ai minorităților naționale
(comunități), au dreptul de a alege liber limba procesului de învățământ (cu
excepția instituțiilor de învățământ care primesc fonduri publice) și sunt
obligate să asigure stăpânirea de către elevi a limbii de stat în conformitate
cu standardele de stat.

Articolul
12. Dreptul la păstrarea identității culturale a minorității naționale
(comunității)

1.
Persoanele care aparțin minorităților naționale (comunităților) au dreptul la:

1)
păstrarea și dezvoltarea identității lor culturale, lingvistice, religioase, a tradițiilor
și obiceiurilor, folosirea realizărilor (moștenirii) culturii lor, păstrarea și
înmulțirea patrimoniului lor cultural;

2) marcarea
(sărbătorirea) evenimentelor legate de istoria și cultura lor.

2.
Statul promovează și sprijină:

1)
identificarea și amenajarea locurilor memoriei istorice a minorităților
naționale (comunităților), asigură protecția obiectelor din patrimoniul
cultural al minorităților naționale (comunităților). Monumentele istoriei,
culturii, religiei minorităților naționale (comunităților) situate pe
teritoriul Ucrainei sunt parte a culturii ucrainene;

2)
studierea istoriei și culturii minorităților naționale (comunităților);

3)
organizarea de evenimente culturale și artistice ale minorităților naționale (comunităților).

3. Statul asigură
persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților), oportunitatea
de a studia istoria și cultura Ucrainei.

Capitolul
III

POLITICA
DE STAT ÎN DOMENIUL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

(COMUNITĂȚILOR)

Articolul 13. Politica de stat în
domeniul minorităților naționale (comunităților)

1.
Politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților) are ca
scop:

1)
promovarea dezvoltării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase
a minorităților naționale (comunităților);

2)
integrarea minorităților naționale (comunităților) în societatea ucraineană pe
baza recunoașterii drepturilor și libertăților omului și cetățeanului;

3) încetățenirea
în societatea ucraineană a normelor toleranței și respectului reciproc;

4)
consolidarea unității naționale și asigurarea multiculturalismului societății
ucrainene

2.
Politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților) se bazează
pe principiile:

1) protejării
drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin minorităților naționale
(comunităților), ca o componentă integrantă a protejării drepturilor omului și
a libertăților fundamentale;

2)
prevenirea discriminării persoanelor aparținând minorităților naționale
(comunităților);

3)
recunoașterea dreptului persoanei care aparțin minorităților naționale
(comunității), de a alege liber și de a-și restabili liber apartenența la
minoritatea națională (comunitate), pentru a-și exprima unicitatea și
identitatea;

4)
asigurarea liberei realizări de către persoanele care aparțin minorităților
naționale (comunităților), a drepturilor și intereselor lor pentru a păstra și
a dezvolta identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă;

5)
implicarea inclusivă a persoanelor care aparțin minorităților naționale
(comunități), inclusiv prin asociațiile obștești ale acestora, la formarea și
implementarea politicii de stat în domeniul minorităților naționale
(comunităților), la toate nivelurile de guvernare;

6)
integrarea persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților) în
societatea ucraineană bazată pe recunoașterea drepturilor și libertăților
omului și cetățeanului;

7)
prevenirea asimilării forțate a minorităților naționale (comunităților);

8)
contracararea manifestărilor de xenofobie, a incitării la ură rasială, etnică,
religioasă;

9)
prevenirea conflictelor interetnice, a folosirii minorităților naționale
(comunităților) de către alte state pentru autonomizarea regiunilor lor de
reședință și dezintegrarea Ucrainei;

10)
respect reciproc, înțelegere reciprocă și cooperare între toate persoanele care
locuiesc pe teritoriul Ucrainei, indiferent de unicitatea și identitatea lor
etnică, culturală, lingvistică sau religioasă

3.
Statul garantează protecția și asigură realizarea drepturilor și libertăților
persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunităților), prin efectuarea
unor demersuri în sfera politicii de stat, care vizează păstrarea, susținerea
și dezvoltarea identității acestora și integrarea lor în societatea ucraineană.

Articolul 14. Asigurarea
financiară a măsurilor de implementare a drepturilor și libertăților
persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților)

1. Cheltuielile
necesare pentru asigurarea executării măsurilor de implementare a drepturilor
și libertăților minorităților naționale (comunităților) se realizează din
fondurile bugetului de stat al Ucrainei în cadrul unui program bugetar distinct,
ale bugetelor locale, precum și ale altor surse care nu sunt interzise de
legislație.

2. Asociațiilor civice
ale minorităților naționale (comunităților) li se poate oferi sprijin financiar
pentru implementarea programelor (proiectelor, evenimentelor) pe bază de
concurs, din fondurile bugetului de stat al Ucrainei, ale bugetelor locale, în
conformitate cu procedura stabilită de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei.

Articolul 15. Atribuțiile
organelor centrale ale puterii executive, care asigură formarea și realizează
politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților)

1.
Organul central al puterii executive, care asigură formarea și realizează
politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților):

1) sintetizează
practica aplicării legislației privind minoritățile naționale (comunitățile),
elaborează propuneri pentru îmbunătățirea legislației și a altor acte normative
juridice;

2) asigură
suportul normativ și juridic în domeniul minorităților naționale (comunităților)
în limitele competențelor stabilite de lege;

3)
efectuează controlul în privința respectării legislației în domeniul
minorităților naționale (comunităților), inclusiv monitorizarea îndeplinirii
obligațiilor internaționale ale Ucrainei în domeniul minorităților naționale
(comunităților);

4)
colectează și analizează informații statistice privind numărul și tipurile
asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunități) care activează în
Ucraina;

5) ia
măsuri în vederea păstrării și dezvoltării identității minorităților naționale
(comunităților), a satisfacerii nevoilor culturale, lingvistice, informaționale
și de altă natură;

6) interacționează
cu organele centrale și locale ale puterii executive și cu autoritățile locale
de autoguvernare în domeniul minorităților naționale (comunităților);

7)
desfășoară consultări cu participarea reprezentanților asociațiilor civice ale
minorităților naționale (comunităților) pe probleme legate de drepturile și
libertățile persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților);

8)
monitorizează activitățile asociațiilor civice ale minorităților naționale
(comunităților);

9)
organizează desfășurarea unor cercetări științifice în domeniul minorităților
naționale (comunităților) și, de asemenea, interacționează cu instituții de
cercetare științifică din țară și din străinătate și cu instituții de
învățământ, în vederea realizării schimbului de experiență privind efectuarea unor
astfel de cercetări;

10)
stabilește și menține contacte și legături de coordonare cu organele corespunzătoare
ale statelor străine competente pentru implementarea politicii în domeniul
minorităților naționale (comunități);

11)
contribuie la extinderea cooperării internaționale a Ucrainei cu altele state
în domeniul realizării drepturilor și libertăților persoanelor aparținând
minorităților naționale (comunităților);

12)
exercită alte atribuții prevăzute de lege.

2.
Organul central al puterii executive care asigură formarea și realizează
politica de stat în domeniul minorităților naționale (comunităților), în
conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la organele centrale ale puterii
executive” creează un organism consultativ în componența căruia sunt incluși
reprezentanți ai asociațiilor civice ale minorităților naționale
(comunităților), precum și, dacă este necesar, alte organisme consultative
permanente sau temporare.

Articolul 16. Atribuțiile
Consiliului de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, ale administrațiilor
locale de stat cu privire la realizarea politicii de stat în domeniul
minorităților naționale (comunităților)

1. Consiliul de Miniștri al
Republicii Autonome Crimeea, administrațiile locale de stat în limitele
competențelor lor asigură aplicarea legislației Ucrainei în domeniul
minorităților naționale (comunităților), inclusiv a programelor de stat și regionale
privind dezvoltarea național-culturală a minorităților naționale (comunităților).

Cu
scopul îndeplinirii sarcinilor indicate în primul alineat al acestei părți,
Consiliul de Miniștri al Republicii Autonome Crimeea, administrațiile locale de
stat pot forma, în caz de necesitate, subdiviziuni structurale pentru
problemele minorităților naționale (comunităților).

Articolul 17. Competențele organelor locale de
autoguvernare cu privire la realizarea politicii de stat în domeniul minorităților
naționale (comunităților)

1. În vederea
realizării drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților
naționale (comunităților), organismele locale de autoguvernare:

1) promovează
păstrarea și dezvoltarea identității culturale și etnice a minorităților
naționale (comunităților) prin sprijinirea activității asociațiilor civice ale
minorităților naționale (comunităților), societăților naționale și culturale;

2) planifică
dezvoltarea socio-economică și culturală a comunităților teritoriale,
raioanelor, regiunilor, luând în considerare nevoile etnice, culturale și de
altă natură ale acestor persoane și necesitatea păstrării și dezvoltării
identității, protejarea și realizarea drepturilor și libertăților;

3) exercită alte
atribuții prevăzute de lege.

Articolul
18. Organe consultative

1. În vederea luării
în considerare a intereselor și realizării drepturilor și libertăților
persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) prevăzute de
prezenta lege, pentru rezolvarea problemelor ce țin de competența
administrațiilor locale de stat, a organelor locale de autoguvernare, a funcționarilor
acestora, la inițiativa asociațiilor civice
ale minorităților naționale (comunități) astfel de autorități, funcționarii lor
pot forma organisme consultative, de consiliere, alte organisme auxiliare (în
continuare – organisme consultative pentru problemele minorităților naționale
(comunităților)), care includ reprezentanți ai asociațiilor civice ale
minorităților naționale (comunități).

2. Proiectele de hotărâri ale administrațiilor locale de
stat, ale organelor locale de autoguvernare, ale funcționarilor acestora,
referitoare la problemele legate de realizarea drepturilor și libertăților
prevăzute de prezenta lege ale persoanelor care aparțin minorităților naționale
(comunităților), sunt supuse dezbaterii de către organele consultative pentru
problemele minorităților naționale (comunităților), în cazul formării lor.

Propunerile și observațiile organismelor consultative pentru
problemele minorităților naționale (comunităților) au caracter de recomandare
și vor fi în mod obligatoriu examinate de către autoritățile și funcționarii
respectivi. Administrațiile locale de stat, organele locale de autoguvernare, funcționarii
acestora sunt obligați să informeze organismele consultative pentru problemele
minorităților naționale (comunităților) respective cu privire la rezultatele
examinării propunerilor depuse în termen de zece zile de la data primirii
acestora.

3. Ordinea formării, principalele direcții și forme de
activitate ale organismelor consultative pentru problemele minorităților
naționale (comunităților) sunt determinate de Regulamentul cu privire la
organismele consultative pentru problemele minorităților naționale
(comunităților), aprobate de administrațiile locale de stat, de organele locale
de autoguvernare.

Articolul 19. Centrul Minorităților Naționale (Comunităților)

1. Cu scopul luării
în considerare echilibrate a intereselor persoanelor aparținând minorităților
naționale (comunităților), a promovării activităților asociațiilor civice ale
minorităților naționale (comunităților), Consiliul de Miniștri al Republicii
Autonome Crimeea, administrațiile regionale de stat, administrațiile orășenești
de stat Kiev și Sevastopol, la inițiativa unor astfel de asociații civice creează
Centrul minorităților naționale (comunităților) ale unității
administrativ-teritoriale corespunzătoare (denumite în continuare – Centrul
Minorităților Naționale (Comunităților)). Regulamentul de creare și funcționare
a Centrului Minorităților Naționale (Comunităților) este stabilit de organul
central al puterii executive, care asigură formarea și realizarea politicii de
stat în domeniul comunităților naționale (comunităților).

2. Consiliul de Miniștri
al Republicii Autonome Crimeea, administrațiile regionale de stat,
administrațiile orășenești de stat Kiev și Sevastopol alocă pentru funcționarea
Centrului pentru Minorități Naționale (Comunități) spațiul corespunzător.

Sprijinul
organizatoric pentru funcționarea Centrului Minorităților Naționale (comunităților)
se realizează de către diviziunea structurală a Consiliului de Miniștri al
Republicii Autonome Crimeea, administrațiilor regionale de stat,
administrațiilor orășenești Kiev și Sevastopol pentru problemele minorităților
naționale (comunităților). În Centrul Minorităților Naționale (Comunităților)
pot fi organizate și reuniuni ale organelor consultative ale minorităților
naționale (comunităților) pe problemele minorităților naționale (comunităților).

În locurile de
reședință tradițională a minorităților naționale (comunităților), la inițiativa
asociațiilor civice ale minorităților naționale (comunităților), consiliile sătești,
comunale și orășenești pot crea Centrul Minorităților Naționale (Comunităților)
al comunității teritoriale respective.

3. Este interzisă
utilizarea în scopuri comerciale a sediului Centrului Minorităților Naționale
(comunităților) sau a unor anumite părți ale acestuia, precum și terenul pe
care se află.

Capitolul
IV

COOPERAREA
INTERNAȚIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE ALE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE (COMUNITĂȚILOR)

Articolul 20. Cooperarea
internațională în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoane care
aparțin minorităților naționale (comunităților)

1.
Ucraina promovează dezvoltarea cooperării internaționale pe probleme privind asigurarea
și protejarea drepturilor și intereselor minorităților naționale (comunităților),
inclusiv prin încheierea și punerea în aplicare a acordurilor multilaterale și bilaterale în acest domeniu.

2. Autoritățile puterii
de stat, în limitele competențelor acestora, cooperează cu organisme corespunzătoare
ale altor state și cu organizații internaționale în domeniul protecției
drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin minorităților naționale
(comunităților), contribuie la rezolvarea problemelor referitoare la minoritățile
naționale (comunități), inclusiv prin desfășurarea unui dialog interstatal.

3. Persoanele care aparțin
minorităților naționale (comunităților) pot să intre în componența comisiilor
bilaterale interguvernamentale pe probleme de asigurare a drepturilor și
libertăților persoanelor care aparțin minorităților naționale (comunități).

Articolul 21.
Relațiile externe ale minorităților naționale (comunităților)

1. Persoanele care aparțin minorităților naționale
(comunităților) și asociațiile civice ale minorităților naționale (comunităților)
pot menține legături cu reprezentanți ai țărilor de rudenie etnică, cu
asociații naționale din afara Ucrainei, să participe la activitățile organizațiilor
internaționale neguvernamentale corespunzătoare.

Astfel de persoane și
asociații civice pot primi ajutor de la state străine, persoane fizice, asociații
civice, fundații și alte instituții străine în ordinea stabilită de lege.

2. Persoanelor care
aparțin minorităților naționale (comunităților), asociațiilor civice ale minorităților
naționale (comunităților) li se interzice să colaboreze și să primească ajutor de
la state străine și persoane fizice, organizații neguvernamentale din alte
state, organizații internaționale neguvernamentale, fundații și alte instituții
străine ale căror activități vizează lichidarea independenței Ucrainei,
schimbarea sistemului constituțional prin forță, încălcarea suveranității și
integrității teritoriale a statului, subminarea securității acestuia, acapararea
ilegală a puterii de stat, propaganda războiului, violenței, instigarea la ură
pe temei de etnie, rasă, religie, atentarea la drepturilor și libertăților
omului, a sănătății publice.

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

1. Prezenta lege
intră în vigoare la șase luni de la data publicării ei, cu excepția punctului 5
din prezentul capitol, care intră în vigoare în ziua imediat următoare zilei publicării
ei.

2. Se recunoaște că
și-au pierdut valabilitatea:

Legea Ucrainei „Cu
privire la minoritățile naționale din Ucraina” (Monitorul Radei Supreme a
Ucrainei, 1992, nr. 36, art. 529; 2013, nr. 23, art. 218; 2014, nr. 5, art.
62);

Hotărârea Radei
Supreme a Ucrainei „Cu privire la punerea în aplicare a Legii Ucrainei „Cu
privire la minoritățile naționale din Ucraina” (Monitorul Radei Supreme a
Ucrainei, 1992, nr. 36, art. 530).

3. Se
stabilește că pe perioada stării de război în Ucraina și timp de șase luni după
încetarea (anularea) acesteia, în privința minorităților naționale
(comunităților), care își identifică apartenența după origine etnică cu un stat
recunoscut de Ucraina și/sau organizații internaționale ca fiind stat terorist
(stat agresor) care comite acte de agresiune împotriva Ucrainei este temporar
limitat realizarea și protejarea drepturilor definite în articolul 7, în partea
referitoare la dreptul la întruniri pașnice, în articolele 14, 18, 19 și în partea a treia a articolului 20 din această
lege.

4. Articolul 10 din
Legea Ucrainei „Cu privire la autoguvernarea locală în Ucraina” (Monitorul
Radei Supreme a Ucrainei, 1997, nr. 24, art. 170; 2008, nr. 5–8, art. 78) va fi
completat cu partea  a șasea care are
următorul conținut:

„6. Pentru a-și
exercita atribuțiile, consiliile sătești, comunale, orășenești, raionale,
regionale pot forma organe consultative.”

5. Cabinetul de
Miniștri al Ucrainei în termen de șase luni de la data intrării în vigoare,
prin prezenta dispoziție:

1) să pregătească și
să înainteze Radei Supreme a Ucrainei propuneri în privința intrării în
conformitate a legilor Ucrainei cu prezenta lege;

2) să ia măsuri
pentru adoptarea și/sau actualizarea actelor normative ale autorităților puterii
executive care decurg din prezenta lege, asigurând intrarea lor în vigoare
concomitent cu intrarea în vigoare a prezentei legi;

3) să aprobe
Programul țintă de stat pentru asigurarea dezvoltării unității în diversitate a
minorităților naționale (comunităților) pe o perioadă de 5–10 ani.

6. În 2024, Cabinetul
de Miniștri al Ucrainei va informa Rada Supremă a Ucrainei despre stadiul
implementării acestei legi.

Președintele Radei Supreme

a Ucrainei                                                                     R.
Stefanchuk

Kyiv

13 decembrie 2022-12-16 Nr.2827-IX

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *