man Model National Opinii

MODALITĂȚI DE UTILIZARE A ARMAMENTULUI GEOFIZIC – AGRESIUNEA GEOFIZICĂ

Conceptele de armament geofizic,acțiune militară geofizică și
agresiune geofizică

Aspectul utilizării factorilor de mediu, altminteri nu
este deloc nou, încă din perioade străvechi, conflictele armate au oferit
contextul propice încercărilor de a se utiliza în fel și chip factorii de
mediu. Pe de altă parte, un element importantîn cadrul războaielor din toate timpurile l-a reprezentat utilizarea factorului geografic în cadrul acțiunilor
militare. Mediul ambient constituie o structură sistemică în care elementele
sale componente interacționează permanent în multiple feluri, formând un
circuit funcțional închis, cu
caracter dinamic. Mediul geofizic reprezintă așadar o structură sistemică
formată din componentele materiale ce
alcătuiesc planeta și se învecinează acesteia, peste care se suprapune circuitul dinamic (de obicei
având o funcționare ciclică)  unde  acționează  factorii  de  mediu.

Intervenția asupra factorilor de mediu6 în scopuri militare presupune în mod evident
existența unor mijloace de luptă (mai precis,„arme”) care să aibăcapacitatea de a altera în mod corespunzător factoriide mediu. În acest caz, se admiteipoteza existenței armamentului geofizic, ca făcând parte sui generis din categoria armamentului neconvențional, altul decât
NBC (nuclear, biologic, chimic) sau
non- NBC. Aspectul sus-amintit al evoluției rapide din ultimii ani, a tehnologiei și a metodelor de acțiune, a creat
situația periculoasă a depășirii de către realitățile fenomenului militar, a
unei bune părți a cadrului teoretic corespunzător acestui fenomen. Astfel, știința militară (și, în mod particular,arta militară) au fost într-oanumită măsură depășitede rapiditatea cu care a evoluatfenomenul militar, de efectele permanentei revoluții tehnico-științifice și noile metode și abordări apărute în
cadrul acțiunii militare. Iată de ce, în știința militară, este necesară uneori o reconsiderare a
sistemului categorial și de propoziții,
pentru a o adapta noilor realități, corespunzătoare dinamicii fenomenului militar
modern. Faptul că Dreptul Internațional Public a început să conțină norme cu
caracter tot mai restrictiv privind acțiunile militare, a condus în ultimeledecenii la stabilirea unor căi de eludare a
acestor restricții și punerea la punct a unor mijloace de luptă (și moduri de acțiune) care să fie insesizabile, să dea impresiaunor hazarde naturale sau umane. În aceste tendințe se
înscrie ceea ce noi considerăm că
s-ar putea denumi armament geofizic șiacțiunea militară geofizică, dintre
care în mod particular agresiunea
geofizică
.

Utilizarea termenului de „armă” sau asintagmei de „armament geofizic”7 alături de o serieîntreagă de noțiuni ce decurg de aici, naște în mod firesc
contrarietate. Va trebui deci să facem mai întâi
o scurtă analiză asupra terminologiei utilizate, pentru a stabili termenii și
sintagmele corecte, din perspectiva cercetării științifice- răspunzând astfel
la o serie de întrebări legate de aceste elemente noi apărute în componenta teoretică a științelor militare. Va trebui totodatăsă identificăm modulîn care la ora actuală componenta teoretică a științelor militare ar putea înțelegesă includă în sistemul
ei categorial și de propoziții, aceste noi elemente, cum ar fi arma (tehnica) și lupta (metode, acțiuni) geofizică,
precum și alte aspecte conexe acestora.

Definiții privind armele întâlnim și în limbajul
comun: arma fiind considerată un obiect, unealtă, aparat, mașină care servește
în lupta împotriva inamicului, la vânătoare, în unele probe sportive8 etc
. Legea9 definește arma ca „orice obiect sau dispozitiv
a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile,
substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive,iritante sau de neutralizare”, dar nu se referă la toate tipurilede arme. În cadrul limbajului de specialitate din domeniul militar,
putem observa de altfel că nici chiar glosarul NATO10 nu oferă definiții privind arma sau lupta
geofizică. Surse documentare mai vechi, prezintă armele ca „instrumentele,
piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziții legale”11. Sunt în acest fel asimilatearmelor și orice alte obiectede natură a putea fi folosite ca arme
și care au fost întrebuințate pentru atac, în sensul realizării de agresiuni: agresiunea fiind un atac
realizat fără existența elementului de ripostă – atac
neprovocat și situat în afara acțiunilor conflictuale admise de dreptul internațional public12. Alterarea  factorilor
de mediu, conduce în mod inerent la afectareanediscriminatorie a tuturor celor aflați
în zona de acțiune ca de altfel și la imposibilitatea controlării efectelor,
potrivit art. 51 din Protocolul 1 (1977) al ONU. Armele de distrugere în masă sunt definite ca mijloace de luptă care,
datorită caracteristicilor lor, produc pagube masive și distrugeri generalizate fără distincție între beligeranți și nebeligeranți, datorită caracterului
incontrolabil în spațiu și în timp al efectelor13.

Armele geofizice corespund acestei definiții. Armamentul geofizic ar putea face parte din categoria armelor de distrugere în masă, iar acțiunea
armată geofizică trebuie să fie
considerată ca o agresiune neconvențională, deoarece se desfășoară în afara cadruluiconflictual legal și este purtată cu mijloace și în modalități atipice,
mascată sub forma unor hazarde naturale. Activitatea noastră de cercetare a
condus la o serie de observații în
ceea ce privește lipsa unor conceptualizări clare asupra acțiunilor militarece privesc factorii de mediu. De aici, propunerea pentru introducerea
unor noi termeni ori sintagme. De pildă, prin sintagma de „armament geofizic” ar trebui să ne putem referi la o
categorie de arme neconvenționale cu acțiune în general indirectă asupra
oamenilor și tehnicii de luptă, permițând realizarea de acțiuni de luptă
(inclusiv agresiuni) fără ca în mod necesar starea de război să existe. Aceasta
prin mascarea acțiunilor de luptă sub aparențaunor hazarde naturale, extinderea teatrului
de conflict asupra întregului geosistem (la nivel multidimensional) și
utilizarea factorilor de mediu în scopuri militare, pentru alterarea infrastructurii și a
biocenozei, îngreuierea/zădărnicirea activităților de protecție a mediuluiși în acest fel – incapacitare
în toate planurile (militar, politic,economic, social, de mediu) a
sistemului de securitate și apărare, astfel încât statului atacat să i se poată
impune voința politică a agresorului, fără să existe niciuna dintre manifestările specifice conflictului/războiuluiclasic. Iar într-o definire mult mai simplistă, arma geofizică reprezintă un
mijloc de luptă utilizat în cadrul conflictului/războiului neconvențional și
care are capacitatea de a interveni sub o formă sau
alta asupra factorilor de mediu, în sensul alterării sau a utilizării energiei
acestora (prin colectare, dirijare ori sub altă formă) în cadrul acțiunilor de luptă
. Așadar, potrivit conceptualizării propuse
de noi, arma geofizică ar trebui să
reprezinte acel sistem tehnic14, instalație15 ori dispozitiv16 a cărui acțiune este menită să provoace alterarea ciclurilorde funcționare ale geosistemului la un momentdat pe o arie determinată, în situația în care efectele acestei intervenții asupra factorilor de mediu
sunt nediscriminatorii și de mare amploare iar întinderea/persistența în spațiu și timp a efectelor,
este incontrolabilă.

Astfel, în viziunea mea, s-ar putea considera acțiunea
militară geofizică făcând parte din categoriaacțiunilor neconvenționale și atipice,
iar pentru această categorie mai vastă aș propune adoptarea următoarei
tipologii: agresiune militară neconvențională (desfășurată cu mijloace de luptă
convenționale, dar în moduri neconvenționale), de pildă, agresiunea teroristă; acte de guerilla;
provocarea (inducerea) ori simularea de revolte; agresiunea infracțională și contrabanda; agresiunea prin mijloace de luptă
miniaturizate; agresiunea spațială;
agresiunea politică, cuprinzând agresiunea socială și legislativă;
agresiunea economică, producând efecte în domeniul financiar; comercial; al resurselor economice; tehnico-științific etc.
agresiunea electronică, cibernetică; informatică; agresiunea psihologică,
însemnând și agresiunea informațională; mediatică; propagandistică; agresiunea culturală, interesând domeniul religios; imagologic; propagandistic (din
perspectiva componentei sale culturale); agresiunea biologică, nu prin agenți microbirni, ci prin alterarea structurii și funcțiilor organismului în domeniul genetic și subliminal
(psihotronic); agresiunea geofizică ce cuprinde și agresiunea ecologică, fără a fi sinonimă
cu aceasta; agresiunea hibridă.

Potrivit acestei teorii, ar trebui să se considere că acțiuneamilitară geofizică este determinată
de capacitatea artificială de a (re)produce sau/ și influența(împiedica /amplifica) fenomenele și procesele naturale, prin intervenția
asupra factorilor de mediu cu ajutorul unor dispozitive tehnice în scopul alterării
acestor factori sub o formă sau alta, inclusiv a preluării/ focalizării,
transportului și descărcării dirijate a energieide la nivelul factorilor de mediu, către una sau mai multe ținte. În
concluzie, scopul acțiunii militare geofizice este acela de a provoca nașterea
unor astfel de dezechilibre prin apariția sau dispariția, menținerea, scăderea
ori potențarea (amplificarea) unor fenomene/procese la nivelul factorilor de mediu în încercarea de a controla
dinamica echilibrului și dezechilibrului natural la un moment  dat,
pe o arie determinată, pentru a afecta indirect starea personalului combatant
advers și a tehnicii sale de luptă sau altor elemente importante corelate acțiunilor de luptă.Se constată că acțiunea militară geofizică este de natură să alterezeresursele naturaleși astfel, să producă dezechilibre în geosistem prin deteriorarea
mediului ambient de care depinde în principal infrastructura și populația, prin
afectarea acestora fiind vulnerabilizat statul-țintă sau chiar adus în starea
de incapacitate de luptă.

Modalități de utilizare a armamentuluigeofizic

Odată cu dezvoltarea sistemelor de armamente neconvenționale s-a înăspritlegislația din domeniulDreptului Internațional Public introducându-se prevederi cu caracter
prohibitiv și deci, interdicții tot mai multe și mai categorice. Fenomenele și proceselenaturale de transfer energetic, pot fi supuse intervenției artificiale prin care aceastăenergie este preluată și
utilizată în alte scopuri: prin modificări aduse circuitului apei și al căldurii
în atmosfera joasă, modificarea concentrației de aerosoli ori al regimului de
coagulare al acestora și al regimului de condensare al particulelor de apă,
alterând transferurile normale de căldură la nivelul maselor de aer și apă, antrenate în dinamica lor naturală; prin modificarea
încărcării electrice a atmosferei; prin modificări aduse regimului termic al
atmosferei; prin alterarea conductivității scoarței și a dinamicii
electrotelurice normale; prin alterarea regimului termic sau/și chimic al
hidrosferei; prin modificări aduse regimului electric al scoarței și ionosferei
în anumite regiuni; prin alterarea stratului de ozon.

Prin realizarea agresiunii geofizice seurmărește așadar intervenția dirijată asupra unuia sau a mai multor
factori de mediu în scopul de a se obține: alterarea
atmosferei sub toate aspectele; dezechilibre în cadrul ciclului natural
al apei în natură; deranjarea echilibrului geotectonic și geotermal; alterarea
magnetosferei terestre; utilizarea în cadrul agresiunilor armate a
principalilor factori de mediu, printre care radiațiile solare și gradul în care acestea sunt filtrate de către
atmosferă, electricitatea atmosferei și fenomenele de transportelectric, temperatura aerului și a scoarței, umiditateaatmosferică și ciclul apei în natură, precipitațiile și mișcarea maselor de aer. Din cercetarea noastră a rezultat că dezvoltarea
tehnologică a ultimelor decenii  a  permis  îndeplinirea  unor  astfel  de cerințe și punerea la punct a unor
sisteme de armament capabile chiar să îndeplinească, în mod concomitent, mai multe astfel de cerințe. Așadar, arma și
agresiunea geofizică au încetat să mai constituie doar niște ipoteze sau tendințe
de evoluție tehnologică pentru un viitor neprecizat, ci reprezintă realități îngrijorătoare ale momentului de față. Niște realități de care va trebui să ținem seama și față de care suntem nevoiți să ne
adaptăm.

Una dintre particularitățile armei geofizice este aceea că ar viza în mod special infrastructura statuluisupus acțiunii sale, și nu atât personalul combatant și tehnica de luptă. Infrastructura teritorială din
cadrul apărării naționale reprezintă acel ansamblu de elemente materiale
indispensabile funcționării sistemului de apărarenațională, cuprinzând lucrări și amenajări ale teritoriului,
construcții și instalații tehnice, având rol determinat în domeniul apărării naționale17. Factoriide mediu ce interesează
arma geofizică, practic cuprind unele dintre componentele infrastructurii
teritoriale, ceea ce face ca arma geofizică să acționeze direct asupra acesteia
alterându-i structura sau funcționarea

În special după cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu aparițiași dezvoltarea fără precedent
a multidimensionalității conflictului, teatrul de conflict s-a extins în mod
perfid asupra mediului ambient, cuprinzând toate componentele acestuia. După un
anumit timp, începând cu jumătatea anilor ’70, s-a putut constata impactul avut
asupra mediului – prin alterarea mai mult sau mai puțin vădită a unora dintre
elementele geosistemului. Din nevoia de a eficientiza (de a reduce cât mai mult
raportul dintre obiectivele atinse și resursele cheltuite) sistemelede armamente, dar totodată și a
crește eficacitatea loviturilor – s-a recurs adeseori la metoda utilizării
energiei și a interacțiunilor naturale din cadrul geosistemului, ca arme.

Astfel de atacuri pot fi ascunse sub aparența unor dezastre
naturale, având capacitatea de a produce efecte devastatoare asupra mediului,
alterând echilibrul de ansamblu al geosistemului și afectând în mod sever
infrastructura, dar și populația adversarului.

S-a căutat, așadar, o redefinire
a războiului, prin introducerea în ecuație a factorilor de mediu și chiar a geosistemului în ansamblul său – acestadevenind practic „teatrul de război”. Componenta geofizică a
conflictului (impropriu – „războiul geofizic”) reprezintă ansamblul acțiunilor și
mijloacelor utilizate în scopulalterării, modificării, intervenției  sub orice formă asupra factorilor de
mediu, în vederea utilizării energiei acestora (prin colectare, dirijare ori
sub altă formă) în cadrul unor acțiuni de luptă purtate înăuntrul sau în afara
unui context conflictual. În centrulacțiunii de luptăgeofizice se află factorii de
mediu, care sunt direct afectați de intervenția artificială, restul efectelor
fiind cel mai adesea indirecte, mediate prin intermediul factorilorde mediu și a interacțiunii acestora. În consecință, armamentul geofiziceste direct legatde existența și funcționarea factorilor de mediu pe care îi utilizeazăalternativ, succesiv ori concomitent drept: mediu de desfășurare, mijloc de acțiune,intermediator al efectelor către țintă, mijloc purtător pentru alți
factori ce trebuie deplasați către țintă etc.

Pornind de la aceste observații, voi exemplifica
mijloacele de agresiune neconvențională asupra infrastructurii critice, astfel:
proiectile de calibru redus conținând substanțe chimice de luptă concentrate, destinate
infectării bazinelor de tratament a apei potabile, cu agenți chimici sau
biologici atipici; armament infrasonor de putere medie/mare, capabil să producă
distrugerea structurilor de beton armat; arme cu puls electromagnetic capabilesă dezvolte energiifoarte mari în intervale de timp foarte scurte; dispozitive capabile să
asigure transportul dirijat și focalizat al
unor fascicule de purtători (electroni și cationi pe canalul „minus”, anioni pe canalul „plus”) transportate către țintă utilizând
un fascicol ultraviolet focalizat și deplasat cu ajutorul unei unde radio
modulate în frecvență sau amplitudine; la contactul cu ținta se realizează o
descărcare electrică de mare putere; dispozitive capabile să realizeze colectarea și descărcarea dirijată a electricității
atmosferice pe o rază de mai mulți kilometri; dispozitive apte să asigure
transportul către țintă a unei descărcări electrice de tensiune și putere mare, cu ajutorul unor fascicule
laser purtătoare; instalații prin care se provoacă fenomenemeteo (extreme) strict locale, utilizând generatoare de ultrasunete și conducând la formarea ceței,ploii, grindinii, intensificarea vântuluietc. provocarea de fenomene meteo locale dar extreme, prin realizarea
unor diferențe barimetrice importante, rezultate în urma supraîncălzirii unor
volume de aer; folosirea de rachetomodele pentru împrăștierea la înălțimi mici (între 200 m și 1.000 m)
a unor nori de microparticule ori substanțe chimice care, fie altereazădirect factorii locali de mediu fie sunt utilizate
pentru a facilita acțiunea altor sisteme de armament neconvențional.

Așadar, există o varietate de tipuri de arme clasice (adaptate) ori speciale, care pot fi încadrate în categoria armamentului geofizic. Astfel, principalelemetode de agresiune geofizică ale perioadei contemporane și asupra cărora
ne îndreptăm acum analiza, sunt următoarele: realizarea unor mari mase de aer suprarăcitprin destinderea în atmosferaînaltă a unor fluide criogenice fin pulverizate pe o arie cât mai mare;
atacarea stratului de ozon cu ajutorul „azotului activ”(azot ionizat) prin diverse
metode; împrăștierea în cadrul atmosferei înalte, a unor „pulberi”compuse din particule microscopice,
metalice; utilizareaunor generatoare de infrasunete/ultrasunete; utilizarea unor emisii de foarte joasă frecvență reflectate
din ionosferă; folosirea tehnologiei transportului aeroelectronic dirijat, la
contactul cu ținta sau în regiunea considerată țintă, fascicolele de particule se semn contrar, sunt puse în contact, realizându-se globuri de plasmă– fenomen însoțit de mari
degajări de căldură, lumină, undă mecanică de șoc etc.; utilizarea mediului
teluric pentru transportul și amplificarea unor emisii de înaltă tensiuneși frecvență; utilizarea concomitentă a bombardamentului electric asupra ionosferei și a
supraîncărcării regiunii telurice corespunzătoare etc. Toate aceste tehnologii,
utilizate individual sau combinate, permit obținerea unor alterări ale factorilor de mediu, în măsură să
folosească acțiunii militare.

Modalitățile de identificare și contracarare

Din
această cercetare a rezultat faptul că, în principal, modalitățile de
identificare a acțiunilor militare de intervenție asupra factorilor de mediu
sunt bazate pe realizarea diverselor măsurători asupra mediului, centralizarea
unor baze de date conținând rezultatele măsurătorilor, procesarea acestor date
prin intermediul unor programe speciale și a modelării matematice, și pe această
bază, obținerea unor informații privind natura proceselor și fenomenelor,
mecanismele lor specifice de formareși evoluție, modul în care pot fi influențate de diverși
factori, scara la care ar trebui să se intervină pentru a avea influențe altfeldecât neglijabile, diferențele calitative și
cantitative între fenomenele naturale și cele care au cauză antropică
etc.

Pentru aceasta, trebuie stabilite mai întâi corelațiile dintre mărimile fizice asociate înschema structurală și funcțională a unui factor de mediu, dar și
modul în care se pot stabili matematic, ecuațiile și funcțiile care să ne
descrie cât mai exact modul de funcționare și interlegăturile dintre
variabilele sistemului.

Odată cu punereala punct a sistemelor orbitale de cercetare meteo, teledetecție,
fotografiere, obținere de imagini termice, sondaj prin emisii electromagnetice
în diverse lungimi de undă etc., s-au putut obține date mult mai exacte privind
modul în care se produc evenimentele catastrofice ca și dinamica factorilor de
mediu, anterior, pe timpul și după producerea catastrofelor. Astfel, pentru
aplicațiile militare, se desprind câteva cerințe specifice care trebuiesc îndeplinite în cadrul supravegherii mediului ambient:
evidențierea vulnerabilităților sistemului de securitate și apărare, din
perspectiva influenței mediului; este importantă analizarea și evaluarea elementelor de infrastructură; identificarea din timp a elementelor
de risc legate de factorii de mediu și modelarea unor proceduri de intervenție
pentru înlăturarea sau reducerea acestor factori de risc; stabilirea unor
mijloace, tehnici și procedee destinate identificării fără dubiu a intervențiilor
artificiale asupra factorilor de mediu, care să poată conduce la o delimitare a acestora față de hazardelenaturale sau umane; stabilirea modului oportun de ripostă a sistemului de apărare, față de amenințările
venite din perspectiva generală a interacțiunii personalului
și infrastructurii cu mediul;identificarea pericolelorlegate de acțiuneafactorilor de mediu (prin hazarde naturale, umane
sau intervenții deliberate) din perspectiva sistemului de securitate și în mod
particular, a sistemului de apărare.

Din perspectiva modului de obținere a datelor utile, astăzi
ne putem baza pe: rețeaua de sateliți
METEOSAT; datele obținute de rețeaua de sateliți
MODAS; stațiile fixe și mobile ale ANM (Administrația Națională de
Meteorologie) de sondaj radio/radar; stațiile de sondaj aeropurtate de tip ATMOSLAB, din dotarea INCAS București; sistemele de sondaj vertical/orizontal de tip LIDAR18; sistemele
de radiolocație ale Armatei; sondele meteo aeropurtate (de tip Mig-21 UTI
adaptat) ale Aviației Militare; alte mijloace de sondaj care pot lucra la înălțimi
foarte mari (baloane, rachete); aparatura electronooptică de vizualizare în infraroșu
și obținere a imaginilor termice, aflată în special în dotarea Armatei;
aparatura de supraveghere a activității seismice, deținută și
utilizată de către Institutul Român de Seismologie Aplicată.

Pe lângă toate aceste modalități de colectare a datelor, cel mai
adesea prin măsurători, dispunem și de sisteme de prelucrare/procesare a datelor și obținere a informațiilor care prin
prelucrarea finală a unor specialiști militaridevin informații de securitate:

· sistemul de prelucrare a datelor de la INCAS București;

· sistemul destocare ș iprocesarea măsurătorilor geofizice, de la Institutul de Fizică Măgurele și aparatura de prelucrare a
datelor, de la INOE (Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare în
Optoelectronică;

· instalațiile de
cercetare experimentală utilizând acceleratoare de particule, de la Institutul
Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”;

· sistemele de
prelucrare a datelor utilizate de cercetătorii ACTTM Clinceni;

·  sistemele de prelucrarea datelor utilizate de stațiile meteo militare;

· centrele de stocare și
prelucrare a datelor provenite de la sisteme de radiolocație;

·  laboratorul de cercetare satelitară din cadrul ANM Băneasa.

Identificarea agresiunii geofizice se face prin evidențierea urmelor caracteristice: în cazul armamentului chimic adaptat, se produc evenimente însoțite de degajări/absorbții mari de energie, care nu-și găsesc nicio
explicație în cadrul proceselor/ fenomenelor naturale. Aceasta deoarece:
agentul chimic utilizat este nespecific mediului natural, neavând cum să se
afle acolo, cel puțin nu în concentrație și densitate atât de mare. Pe lângă
acest aspect, la identificarea agresiunii mai poate participa și mijloculpurtător prin care a fost lansată/împrăștiată încărcătura chimică. În cazul armelor nucleare miniaturizate, identificarea agresiunii este și mai simplă. Arma biologică
adaptată, poate fi identificată prin detectarea de (micro)organisme concentrate
în anumite regiuni și care nu au nicio explicație naturală din perspectiva
biocenozei. Armele ce conțin explozivi brizanți utilizați pentru intervenții asupra factorilor de mediu, se pot lesne identificadin cauza acțiunii lor caracteristice. Arma
cu transport aeroelectronic (care emite, focalizează,transportă direcționat și
descarcă la țintă, fascicule polarizate de ioni și electroni, formând în final unglob de plasmă) poate fi identificată pe timpul  funcționării după interacțiunea termică pe care o are cu mediul ambient,cât și după amprenta spectrală (în regimul
ultraviolet). Arma sonică lucrează
la nivel ultrasonor sau infrasonor, dar poate fi identificată de senzori
speciali, utilizați de altfel și în mediul civil, în domeniul vulcanologiei și
seismologiei; undele mecanice infra- sau ultrasonore emise de o armă
acustică diferă prin intensitate,
focalizare/ direcționare
și regim de frecvență, de orice altă sursă naturală sau artificială de sunete
neaudibile. Arma electromagnetică
destinată acțiunilor de amploare diferă de mijloacele electromagnetice obișnuite,
prin elemente specifice – amploarea ariei afectate de radiație, puterea de emisie deosebitde mare (de ordinul gigawaților sau terrawaților, în impulsuri) și
frecvența specifică, de domeniul frecvențelor ultraînalte sau ultrajoase.
Contracararea efectelor acestor arme nu se poate face decât prin acțiunea de
semn/sens contrar a unor mijloace de luptă similare, mijloacele clasice fiind
incapabile să le influențeze.

În concluzie, este necesară crearea și dezvoltarea unor
mijloace de luptă speciale, specifice intervenției asupra factorilor de mediu,
pentru a fi în măsură să realizăm apărarea eficace împotriva agresiunilor
geofizice.

Sursă publică: Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” preluat de ActiveNews.ro

NOTE:

1 Costică Țenu, Lucian Stăncilă, Curs de artă operativă,Editura Academiei de Înalte StudiiMilitare, București, 2003, pp. 5-7.

2 Grigore Alexandrescu, Nicolae Dolghin,
Constantin Moștoflei, Fizionomiaacțiunilor militare, EdituraUniversității Naționale de Apărare
„Carol I”, București, 2007, pp. 7-13.

3 Grigore Alexandrescu, Perspective în lupta armată, Editura
Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2006, pp. 14-41.

4 Constantin Moștoflei, Gheorghe Văduva, Tendințe în lupta armată, Editura
Universității Naționale de Apărare, București, 2004, pp. 19, 30-33.

5 Eugen Popescu, Drept internațional umanitar. Dreptul conflictelor armate. Dreptul războiului,
Secțiunea a IV-a: Războiul în viitor, EdituraUniversul Juridic, București, 2011, pp. 22-24.

Culegere
de termeni, concepte și noțiuni de referință din domeniile politicii militare,
securității naționale și apărării armate
, Editura Militară,
2000, p. 137, factorii de mediu ar
reprezenta totalitatea componentelor
mediului natural: aer, apă, sol, vegetație, faună, iar mediulreprezintă acel ansamblu de condiții și elemente naturale ale Terrei – apa, aerul, solul și subsolul,materiile organice și anorganice,ființele, sistemele naturale în interacțiune
(p. 183). Astfel, un „factor” reprezintă un element, condiție, împrejurare care determină aparițiaunui proces, a unei acțiuni,a unui fenomen (Institutul de Lingvistică „IorguIordan”, în Dicționarul
explicativ al limbii române
, ediția 1998) dar, totodată, sub aspect
matematic, este acel element din cadrul geosistemului, ce determină apariția unui fenomen sau procesin cadrul acestui sistem, dar
este totodată și o mărime care prin multiplicare are proprietatea de a intra
într-o relație caracteristică sistemului geofizic
. Prin factor de mediu se va înțelege, așadar, un element material capabil de a produce o acțiunedirectă sau indirectă asupra altor elemente materiale,provocând reacții corespunzătoare.

Dicționarul explicativ al limbii române (1998) definește armament(e) ca „totalitatea mijloacelor tehnice de luptă”; în cazul de față, potrivit acestei
definiții, ar fi „totalitatea mijloacelor tehnice de luptă geofizică”.

Dicționarul explicativ al limbii române, ediția 1998.

Legea 117/2011, Monitorul Oficial nr. 814 din 17 noiembrie 2011.

10 Glosar NATO de termenisi definiții AAP-6, Agenția NATO de standardizare, editat în lb română de SMG, 2007.

11 Ionel Cloșcă, Ioan Pohonțu, Ion Stanca, Dicționar juridic pentru militari,
Editura militară, București, 1975, pp. 30-31.

12 Ibidem, pp. 18-19.

13 Ionel Cloșcă, Ioan Pohonțu, Ion Stanca, Dicționar juridic pentru militari, Editura Militară,București, 1975, p. 31.

14 Ansamblu de elemente aflate într-o relație structurală, de
interdependență și interacțiune reciprocă, formând un tot organizat
, după Marele Dicționar de Neologisme,
ediția 2000.

15 Totalitatea
construcțiilor, mașinilor etc., montate împreună pentru a executa anumite lucrări,
operații etc.
– potrivit Dicționarului de Neologisme, ediția 1986.

16 Ansamblu de
piese sau organe, legate între ele și dispuse în așa fel încât să poată îndeplini o anumită funcție într-un
sistem tehnic
, potrivit Noului Dicționar Explicativ al Limbii Române, ediția
2002.

17 Grigore Alexandrescu și Gheorghe Văduva, în lucrarea Infrastructuri critice.pericole, amenințări la adresa
acestora. sisteme de protecție
, Editura UNAp „Carol I”, 2006, p. 6.

18 INOE – Măgurele dispune de stații LIDAR fixe și mobile,
precum și de aparatură de prelucrare a datelor.

BIBLIOGRAFIE

Resolution RC/Res.6 I Adopted at the 13th plenary meeting, on 11 June 2010, by consensus RC/Res.6 The crime of
aggression.

Concepția de
înzestrare cu sisteme și echipamente majore a Armatei României în perioada
2006- 2025
”, Ministerul Apărării Naționale,
București, 2006.

OUG nr. 1 din 21.01.1999 publicată în MOf nr. 22/21.01.1999 privindregimul stării de asediu și al
stării de urgență.

Alexandrescu Grigore, DolghinNicolae, Moștoflei
Constantin, Fizionomia acțiunilor militare, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București,
2007.

Alexandrescu Grigore, Perspective în lupta armată, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2006.

Levine Susan, The
Active Denial System, a Revolutionary, non-lethal weapon for today’s
battlefield
, National Defense University, 2009.

Mcaulay D. Alastair, Military
laser technology for defense– technology for revolutioninzing
21st Century Warfare
, John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, 2011.

Moștoflei Constantin, VăduvaGheorghe, Tendințe în lupta armată, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2004.

Țenu Costică, Lucian Stăncilă, Curs de artă operativă, Editura Academiei de Înalte Studii Militare,
București, 2003.

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *