man Model National Opinii

Prof. Mihai Floarea: O paralelă insolită: Mihai Eminescu – Arsenie Boca

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!

Meditînd și anul acesta la celebrarea nașterii declarate /
acceptate oficial a lui Mihai Eminescu[1], am găsit următorul text
în cartea dragului, mult prețuitului, harnicului și inspiratului de Sus prieten
brăilean Sergiu Ciocârlan Calea pocăinței lăuntrice în viața și scrierile
Cuviosului părinte Arsenie Boca
[2]:

Monahismul este răstignire, așa cum a fost dintotdeauna.
Concepția monahală a Cuviosului
[părinte Arsenie
Boca], întemeiată patristic, este un catehism al răstignirii, începînd cu
lepădarea de lume, lepădarea de sine, ascultător făcîndu-se pînă la moarte,
și încă moarte pe Cruce
(Filip. 2, 8).

Cuvintele acestea biblice consună în
viața Cuviosului
[îmi permit să redau aici ilustrativ și nota autorului
cărții, care citează din Scrierile inedite ale părintelui:
„Aceștia sînt ascultătorii lui Dumnezeu, frații de ascultare ai lui Iisus –
Care a fost ascultător de Dumnezeu pînă la moarte și încă moarte pe Cruce”[3]. Pot fi date exemple[multe], dar poate niciunul nu e atît de dureros ca acela al opririi
de la slujirea preoțească vreme de trei decenii. Cu
adevărat a murit în
fiecare zi la ceas de Liturghie, iar moartea lui s-a făcut din ascultare, fără ezitare,
cunoscînd că Însuși Domnul
[Iisus Hristos] îl cheamă „la așa ceva”,
pentru că Însuși Domnul
[Iisus Hristos] vede și trăiește cu el timpul acestei cruci[ficări]. Așa a
înțeles Cuviosul să ușureze „întrucîtva imensa Lui Cruce”. Așa i s-a descoperit
calea spre a se asemăna lui Hristos, prin purtarea crucii Lui printre oameni
„pînă cînd vor veni și cei ce ne vor bate piroane, «găsind» viața noastră o
«infamie»”
[4].

Paragraful citat are finalmente o trimitere – și în
aceasta constă sugestia paralelei insolite despre care mi-am propus a glosa în
aceste rînduri comemorative dedicate în primul rînd genialului scriitor,
patriot și martir Mihai Eminescu. Redau integral nota lui Sergiu Ciocârlan:

Acest ultim enunț și versurile eminesciene din Scrisoarea
I
interferează uimitor. În esență, este vorba despre receptarea
geniului  și a omului înnoit prin har în
societatea dominată de egoism și patimi:

„Neputînd să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?

Ei vor aplauda desigur biografia subțire

Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vreun lucru mare,

C-ai fost om cum sînt și dînșii… Măgulit e fiecare

Că n-ai fost mai mult ca dînsul. Și prostatecele nări

Și le umflă orișicine în savante adunări

Cînd de tine se vorbește. S-a-nțeles de mai nainte

C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte.

Astfel încăput pe mîna a oricărui, te va drege,

Rele-or zice că sînt toate cîte nu vor înțelege…

Dar afară de acestea, vor căta vieții tale

Să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale –

Astea toate te apropie de dînșii… Nu lumina

Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele și vina,

Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sînt

Într-un mod fatal legate de o mînă de pămînt;

Toate micile mizerii unui suflet chinuit

Mult mai mult îi vor atrage decît tot ce ai gîndit.”[5]     

Versurile acestea satirice atît de strălucit alcătuite de
Mihai Eminescu – „omul deplin”, cum îl numea Constantin Noica, asemenea
sfinților români aș adăuga eu – s-au citat în imposibil de numărat ocazii din
pricina, vai, actualității lor în toți cei aproape o sută treizeci și doi de
ani de la apariția reprezentativei creații în „Convorbiri literare” (1 făurar
1881); dar pentru mine n-au avut nicicînd ecoul dramatic de anul acesta
post-plandemonic…

Înnobilînd înnoitor limba românească și ridicîndu-ne
literatura ca nimeni altul pînă la el la altitudini universale, Mihai Eminescu
pleda pentru recunoașterea și revalorificarea originilor, pentru o re-dacizare a
întregului areal carpato-danubian, cu precădere a Ardealului ce era încă
înrobit de străini. O asemenea limpezime profetic-cugetătoare și
activ-creatoare nu se mai întîlnise. Doina sa zguduise
conștiințele contemporanilor și-i înfuriase punîndu-i în gardă pe dușmanii dinăuntru
și dinafară ai românimii. Ardoarea gazetarului patriot va determina efemera
putere lumească să recurgă la viclean-mascatul medical asasinat civic,
„potolindu-l” prin internări periodice în ospicii în virtutea unui fals
diagnostic și finalmente, după cum știm, eliminîndu-l fizic.

La rîndul său, părintele Arsenie Boca, prin „slujirea
profetică” numită de unii „fenomen” (de pildă, părintele Dumitru Stăniloae
scria în 1943 că întîlnirea cu acest monah era provocatoare de „zguduiri
sufletești înnoitoare”), a marcat istoria modernă a României ce parțial se reîntregise
în 1918. Scrie cu dreptate despre el Sergiu Ciocârlan: Cuvîntul său răsună
profetic în Țara Făgărașului, în Ardeal și dincolo de munți
[…] Un
astfel de om nu s-a mai pomenit prin acele locuri, în care de aproape două
veacuri nu mai este viață monahală
.[6] „Răstignirea” sa de
bunăvoie, venită prin oamenii pe care-i iubea hristic, va alimenta ura,
invidiile și răutățile, încît nota în prelungirea tonului satiric eminescian
deja subliniat: Cu oamenii nu poți face nimic. Oamenii vor ca tu să asculți
de ei, ei să te conducă, ei să-ți spuie ce trebuie să faci sau să nu faci. Ba
mai mult: să faci și pe Dumnezeu să asculte de ei, nu ei de Dumnezeu. Discreția
de care-i rogi: „să nu știe stînga ce face dreapta” e cea mai
[des]călcată în picioare poruncă a Mîntuitorului și încă de cei mai „credincioși”
ucenici. O, sancta simplicitas! Nici sfinții n-au avut altă soluție decît
fuga de oameni.
[Doar] dacă te hotărăști să te lași „vorbit”,
„discutat”, „strîmbat”, „denunțat” și chiar „vîndut”, și încă de cei mai buni
credincioși, ei fiind de cea mai naivă bună credință că „nu-ți fac niciun rău”.
Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să devii – în mic, la scară smerit omenească
– un mîntuitor pe cruce.
[7]

Ambele personalități definitorii în complementaritatea
lor pentru spiritualitatea românească au fost obiectul urii și al calomnierii
sistematice din partea iudeo-masoneriei (academice!), care a năzuit și
năzuiește să acapareze țara nu numai politico-economic, ci și
cultural-religios. Din păcate, au coborît panta denigrării nu doar niscaiva
„mititei” (i.e. sfertodocți), ci și inși capabili de performanțe intelectuale, care,
amăgiți / cumpărați de uneltele celui potrivnic, s-au manifestat ilustrînd
avertismentul evanghelic: au avut ochi și n-au vrut / putut să vadă, au avut
urechi și n-au vrut / putut să audă. Amănunte ale acestor perfide intenții
denigratoare se pot găsi deja în articole și lucrări[8] care vor cîntări decisiv
nu numai la o eventuală nepărtinitoare judecată pămîntească a posterității, ci,
desigur, și la aceea a Dreptului Judecător – Domnul nostru Iisus Hristos.   

Sorbit din popor de „Dumnezeul geniului cum soarbe
soarele un nour de aur din marea de amar”, Mihai Eminescu ne-a lăsat o operă literar-gazetărească
nepieritoare.

Îndurînd închisoarea politică, defăimările și ostracizarea
securisto-comunistă, părintele Arsenie Boca supranumit Sfîntul Ardealului a
trasat o brazdă adîncă în monahism și ne-a lăsat scrieri de o certă valoare[9].      

Amenințați actualmente cu scălîmbăieli normative, cu scrîșnete
și spumă la gură și la creier de înainte-mergătorii antihristului, spre
semnificativă spiritualmente deosebire față de alte nații de pe glob, avem pilde
de foarte înaltă trăire-făptuire precum Mihai Eminescu, Sfinții închisorilor
și, bineînțeles, părintele Arsenie Boca.

O datorie ne revine însă fiecăruia dintre noi, cei care
încă simțim românește – fie tineri, fie bătrîni, fie lucrători cu brațele, fie
intelectuali – anume să ne informăm cît mai bine asupra vieții acestor modele,
să le cinstim nu doar ocazional ci mereu, după pricepere, iar mai cu seamă în
privința lui Mihai Eminescu și a părintelui Arsenie Boca să le (re)citim
scrierile spre real folos duhovnicesc.

Sfîntă Treime, primește rugăciunile mele preaplecate de
mulțumire și de slavă pentru descoperirea lucrărilor pilduitoare ale
conaționalilor Mihai Eminescu și Arsenie Boca, aflați deja în Ceruri!  


[1] Mărturisesc
că mereu am cumpănit cît de bine am putut să vorbesc / scriu despre această
personalitate copleșitoare a literaturii lumii care ne avertizase înadins în
privința evocărilor și a comemorărilor: […] Iar deasupra tuturora va vorbi
vrun mititel / Nu slăvindu-te pe tine… lustruindu-se pe el.
(Scrisoarea
I
). Mă rog, de aceea, de la început: iartă-mă, Mihai Eminescu;
iertați-mă, stimați  cititori / ascultători
ai celor ce urmează, că m-am încumetat iarăși, în micimea mea, să mă refer la
un asemenea subiect! 

[2] Carte
tipărită cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei, Iași, Editura Doxologia, 2022.  

[3] Cf. op.
cit.
, p. 41.

[4] Op. cit., pp. 41-42.
Între paranteze drepte am pus intervențiile mele, iar referirea la Crucea
Mîntuitorului am evidențiat-o constant prin majusculă în întregul meu text.

[5] Cf. op.
cit.
, p. 42.

[6] Idem, p. 50.

[7] Idem, p. 38,
reluat la p. 152.  Citatul e din pr.
Arsenie Boca, Scrieri inedite, p. 161.

[8] De-ar fi să alcătuiesc
o bibliografie, n-aș uita să includ în ea amplul și pasionantul demers în curs
de reeditare Mihail Eminescu și Adevărul Sfintei Scripturidatorat lui Mihail-Nicolae Stanca (vol. I și II, Iași, Editura PIM, 2020),
respectiv cartea lui Sergiu Ciocârlan care mi-a ocazionat articolul de față venită
în completarea volumului aceluiași scriitor-cercetător Chipul Cuviosului
părinte Arsenie Boca. Premisele unei dezbateri pentru canonizare
, apărut
cu binecuvîntarea Î.P.S. dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și
Mitropolitul Ardealului (Sibiu, Editura Andreiana, 2021).   

[9] Pentru că sînt
încă doar de puțini cunoscute, le menționez aici pe cele mai importante: Cărarea
împărăției
(2006), Cuvinte vii (2006), Practica
vieții monahale
(2019) și Scrieri inedite (2019).

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *